دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۲ بهمن ۸, یکشنبه

انقلاب سیاه بهمن را چه کسانی تدارک دیدند بی هویتانی که از شعور و شناخت سیاسی وتاریخی و اجتماعی بی بهره بودند وتحت تاثیرمکاتب اجنبی و ضد ایرانی چپ و راست با ملایان همصدا شدند و ایران و ایرانی را به ورطه نکبت و ظلمت کشاندند. آنانرا به نسل نوین ایران که به سوی هویت ملی خود بازگشته اند بشناسانیم و بی هراس تاکید کنیم پس از چهل و پنجسال تجربه تفرقه ادامه پهلوی یک موقعیت و یک شانس تاریخی است ملت و میهن در خطر هولناک حکومت ملایان اسیر است بیندیشیم و برخیزیم

 

هیچ نظری موجود نیست: