دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۰ بهمن ۱۹, سه‌شنبه

در سفر استاد حمید ایزد پناه.بخواب استاد ! اینک وقت بیداری است. اسماعیل وفا یغمائی

 

 

 بخواب استاد! 
             کاینک وقت بیداری است
خمار این حیات
               تلخ 
                  خار آلود 
                          پر خنجر
غریبالودگی های خیابانهای بیگانه
[که در آن آنچنان که رسم ماحافظ نشینان است
اگر چه هر قدم میخانه ها پیداست
نه جامی، نی حریفی، نه شرابی ،
نی صدائی رند و مستانه به میخانه]
گذشت و رفت اینک وقت هشیاری استبخواب استاد! 
خرابات جهان طی شد،
[کنون آباد آبادی
غمان طی گشت و آن شبهای درد آلود
نگه کن نیست دردی شاد در شادی]
 ندارم مرگ را باور که رفتن نیست مردن، 
چیست نابودن؟
ززندان رسته ای تنها، فقط،،بی بند و زنجیر
رها از این شب و شبگیر،این بی پیر،
گذشتی چون نسیمی ساده و مغموم
 رسیدی ، وچکیدی بی صدا چون قطره در جائی
به دریائی
کز آنجا در چکیدی روزگاری بر عبوس خاک
کنون بگشای چشمان را 
تو بر افلاک
           در افلاک
که نی اندر برون بل در درون تو
به رقصند و به چرخش
از نهفت بی بدایت
 تا نهان بی نهایت
به آهنگ دهل ها و کمانچه ها و دف های لران
یعنی صداهائی، نواهایئ، که داری دوست


بخواب استاد !
اینک وقت بیداری ست
تمام رازها پیداست
ز هم بگشای چشمان
                شد خمار زیستن طی
رفت بودن 
و زمان نی «ماضی» است و نی «مضارع»
«حال» در «حال» است  زین رو،
وقت هستن وقت هشیاری است.
 و بشنو که جرس میگویدت:
 اینک فرود آرید محملها
و حافظ میسراید نرم با خیام:
 زره آمد رفیقی نو
اگر رطلی بود باقی
بده جامی  به او یا ایها الساقی.....  
20 بهمن.1394

هیچ نظری موجود نیست: