دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۱ آبان ۱۲, پنجشنبه

داستان شهادت دو ملای والا تبار اسماعیل وفا یغمائی

 


داستان شهادت دو ملای والا تبار
اسماعیل وفا یغمائی
شنیدم دو ملای والا تبار
نمودند از خشم مردم فرار
یکی شیخ حسین و یکی شیخ حسن
دو تائی به گوهر ز تخم لجن
سراپای هر دو دروغ و دغل
ولی اوفتاده میان هچل
پریشان و لرزان و جفتک زنان
نمودند خود را به کنجی نهان
چو از خشم ملت ببردند جان
به تن باز گردید توش و توان
بپرسید از شیخ حسن شیخ حسین
بگو بهر من ای تو نور دو عین
توئی عالمی فخر علامه ها
به پیش تو خم جمله ی شانه ها
بگو مر مرا ای فقیه زمان
چه رنگی بود خون ما عالمان
سپید است یا سرخ یا آنکه زرد
بکن حل این مشکل ای شیخمرد
بگفتا به او با تعجب حسن
برای چه پرسی تو این را زمن
به ملا حسن گفت ملا حسین
بکن باز این راز ای نکته بین
اگر خون بود زرد هر دو شهید
شدیم و بباید به جنت دوید
نگاهی بیفکند ملا حسن
به شلوار خویش و رفیق کهن
بگفتا کجا؟ کی؟ شهیدیم ما
که از ترس بر خویش ریدیم ما
ز خشم خلائق چو ترسیده ایم
سه کیلو به شلوار خود ریده ایم
همان به که از ملک ایران رویم
دوباره به احسا و لبنان رویم

هیچ نظری موجود نیست: