دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۱ آبان ۱۲, پنجشنبه

در شناسائی آخوندهای تغییر لباس داده اسماعیل وفا یغمائی

در شناسائی آخوندهای تغییر لباس داده
اسماعیل وفا یغمائی

شنیدم در ایران سحر از سروش
که افکنده ملا عبا را زدوش
گرفته ز ترس از سر عمامه را
عوض کرده نعلین و هم جامه را
تراشیده با تیغ از بیخ ریش
نهاده سبیلی به ضرب سریش
چرا ؟ چو به هر کوی و هر برزنی
بترسد که ناگاه، مردی ، زنی
به سویش ز نفرت هجوم آورد
ز بیخ و ز بن ریشه اش برکند
از اینرو بگفتم هلا ای سروش
شنیدم پیام ترا با دو گوش
سئوالی مرا نازنین از تراست
که دانستن آن ضروری مراست
چو شیخان تراشیده ریش و عبا
فکنده به هر شهر از شانه ها
چگونه شناسای شیخان شویم
که در چنگ و در بندشان آوریم
بگفتا مرا با محبت سروش
شنو راز را لیک با گوش هوش
به دیگر کسان نیز پیغام کن
شناس به شیخان بدنام کن
بدان شیخکان سخت ترسیده اند
ز ملت، از این رو به خود ریده اند
چو در کوچه ای بشنوی بوی شاش
ز شلوار کس، سخت اماده باش
بدان شیخی از ترس شاشیده است
به همراه شاشیدنش ریده است
اگر اندکی ریده شیخ است و گر
فراوان!!بود آیه الله، پسر
از این روی بر جه چو شیر ژیان
بگیر و بکوب و به بندش کشان
چنین باید آخوند ها را شناخت
ازایرانزمین ننگشان پاک ساخت
سوم نوامبر 2022 میلادی
 


هیچ نظری موجود نیست: