دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۱ اسفند ۱۰, چهارشنبه

تاریخ را درست بخوانیم.مقایسه دوران رضا شاه و دوران قاجاریه در شعر ملک الشعرای بهار شاعر ملی ما و چهار خطابه او در باره رضا شاهتاریخ را درست بخوانیم.مقایسه دوران رضا شاه و دوران قاجاریه در شعر ملک الشعرای بهار در ستایش رضا شاه اگر روشنفکران!!وگروههای سیاسی در سال پنجاه و هفت یک دهم این شعور را داشتند ایران در سیاهی فرو نمیرفت
 قصیده دیروز و امروز. چهار خطابه
امروز روز عزت دیهیم و افسر است
عصری بلند پایه و عهدی منور است
جاه و جلال گم شده در پیشگاه ملک
بر سینه دست ‌طاعت و بر آستان سر است
سوی دگر گرسنگی و، نعمت این‌سوی است
ملک دگر کشاکش و آرامش ایدر است
بگشوده است بال به هرجا عقاب جنگ

واینجا همای صلح و صفا سایه گستر است
نقش خوش مراد زند کعبتین ما
اکنون که مهره‌های جهانی به ششدر است
این فرصت و فراغت و این نعمت و رفاه
مولود کوشش ملک ملک‌پرور است
ایمن غنوده‌ایم به عصری که بر و بحر
آن‌یک پر از مسلسل واین یک پر اژدر است
گشته سپهر، خصم توانا و ناتوان
دور زمان عدوی فقیر و توانگر است
گر بی‌خطر شبی به سر آری دلیل آن
شب زنده داری سر و سالار کشور است
عمرش دراز باد که در روزگار او
هر روز کار ما ز دگر روز بهتر است
یک روز از درآمدمان بد هزینه بیش
امروز از هزینه درآمد فزونتر است
یک روزمان خزینه تهی بود از اعتبار
امروزمان خزینه پر از شوشهٔ زر است
یک روز طرز کار به میل رجال بود
امروز طرز کار ز قانون مفسر است
یک روز بود ادارهٔ کشور به دست غیر
امروز کار در کف ابنای کشور است
یک روز بود داوری کنسولان روا
امروز داوری به کف دادگستر است
یک روز بود کار سیاست به دست خلق
امروز کار خلق به آیین دیگر است
یک روز بود هر کس و ناکس وزىر ساز
امروز کار و پیشهٔ هرکس مقرر است
یک روز کار تعبیه کردند بهر شخص
امروز هرکس کند آن کش فراخور است
یک روز بود کار تجارت به میل غیر
امروز در معاش خود ایران مخیر است
یک روز اسکناس اجانب رواج داشت
امروز شهر وای وطن مژده گستر است
یک روز بود در همه ابواب هرج و مرج
امروز این دو لفظ به درج کتب در است
یک روز بود فتنه و شوخی به ملک عام
امروز این دو خاصهٔ چشمان دلبر است
یک روز داشت شورش و آشفتگی رواج
امروز وقف طره و جعد سمنبر است
یک روز بود بر رخ بیگانه در فراز
امروز قفل ز آهن و پولاد بر در است
یک روز بود مرز وطن کاغذین حصار
امروز مرزها همه روئینه پیکر است
یک روز بود ساحل کارون ز ما جدا
امروز خود به صفحهٔ ایران مصدر است
یک روز بود خطهٔ مازندران خراب
امروز همچو مشکوی چین غرق زیور است
یک روز بود خاک لرستان مغاک دیو
امروز چون بهشت به ‌دیدار و منظر است
یک روز بود در کف ایل و حشم تفنگ
امروز گاوآهن و بیلش به کف در است
یک روز ماهوار سپه بود کاه و خشت
امروز نقد همت ما صرف لشگر است
یک روز لشگری نه که پیری شکسته دل
امروز لشگری نه که شیری غضنفر است
یک روز در شکستن هیزم دلیر بود
امروز در شکستن دشمن دلاور است
یک روز بود خدمت لشگر بنیچه بند
امروز هر جوان به صف لشگر اندر است
یک روز بود علم نهالی ضعیف و زار
امروز آن نهال درختی تناور است
یک روز بود دانش و فرهنگ بی‌بها
امروز دانش از همه چیزی گران‌تر است
یک روز بود چند دبستان به چند شهر
امروز شهر و قریه به‌تحصیل‌، همسر است
یک روز فضل با نسب و ریش و جبه بود
امروز فضل با سخن و کلک و دفتر است
یک روز کسب علم و ادب عار دخت بود
امروز کسب علم و ادب فخر دختر است
یک روز علم باور ما بود نقل و وهم
امروز آزمودهٔ محسوس‌، باور است
یک روز بود صنعت زر کیمیاگری
امروز هرکه کار کند کیمیاگر است
یک روز فضل با بزه‌کاری شریک بود
امروز جهل با بزه‌کاری برادر است
یک روز بود ورزش ورزشگری سبک
امروز مرد ورزش اولی و اوقر است
یک روز پرورشگر اطفال‌، کوچه بود
امروز پرورشگر اطفال‌، مادر است
یک روز داشتند زنان چادر سیاه
امروز آنچه روی نهان کرده چادر است
یک روز رخت و ریخت بد و بی‌قواره بود
امروز رخت و ریخت نظیف و موقر است
یک روز شهر بود به شب غرق تیرگی
امروز شب ز برق چو روز منور است
یک روز شاهراه گل‌آلود بود و تنگ
امروز شاهراه فراخ و مقیر است
یک روز راه‌ها همه یکسر خراب بود
امروز راه‌آهن ازین سر بدان سر است
یک روز راه شوسه چو بر چهر، خال بود
امروز راه‌شوسه چوبرصفحهٔ مسطر است
یک روز بود گاری و اراده زیر ران
امروز هر طرف دژ ژوئین تکاور است
یک روز بود جاده پر از دزد راهزن
امروز پر ز جاده گشا و زمین در است
یک روز بود وادی و کهسار سد راه
امروز کوه سفته و وادی مقنطر است
یک روز آن که داشت ز دزدان چو لاله داغ
امروز همچو نرگس باکاسهٔ زر است
یک روز آن که بود مهاجر به ملک غیر
امروز سوی خطهٔ ایران مهاجر است
یک روزکارخانه درین مملکت نداشت
امروزکارخانه فراوان و دایر است
یک روز قند و بافته این مملکت نداشت
امروز قند و بافته در مملکت پر است
یک روز در سفر شترِکُند، رهنمون
امروز در سفر موتور تند رهبر است
یک روز کاروان به زمین ره‌نورد بود
امروزکاروان به هوا آسمان در است
یک روز ساربان به زمین بود گام‌زن
امروز بر هوا خلبان آشناور است
یک روز نقل سایه و فر همای بود
امروز نقل کرکس روئینه شهپر است
یک روز بود ناوگکی کهنه در خلیج
امروز چندکشتی جنگی شناور است
یک روز بود عارض کان در حجاب ناز
امروز چهرگان ز پژوهش مجدر است
یک روز بود پیک کبوتر سریع‌تر
امروز برق جای‌نشین کبوتر است
یک روز بدگشاده در قحطی و وبا
امروز جای قحط و وبا از پس در است
یک روز بد به رزق مقدر امید خلق
امروز رزق بی‌هنران نامقدر است
یک روز بود روز کدیور ز فقر شام
امروز روز عیش و رفاه کدیور است
یک روز بود هر سندی ماجراپذیر
امروزکار ثبت سند ماجرا بر است
یک روزگار ناسخ و منسوخ بد رواج
امروز کار ناسخ و منسوخ نوبر است
یک روز کارهای میسر مرام بود
امروز نامیسر و مشکل میسر است
یک روز با فریب و ریا بود کار دین
امروز با حقیقت شرع پیمبر است
یک روز بود گریه کلید در نجات
امروز این حدیث بسی خنده‌آور است
یک روز بود باغ جنان زیر اشک چشم
امروز زبر سایهٔ شمشیر و خنجر است
یک روز نز جهاد و نه سبق و رمایه نام
امروز این سه اصل سرآغاز دفتر است
یک روز حصر داشت علوم اصول و فقه
امروز حظ ما ز همه علم اوفر است
یک روز بود طالب دنیی سگ هراش
امروز کار دنیی و عقبی برابر است
یک روز بد نشسته به یک پرده صد عیال
امروز خانه ویژهٔ یک جفت همسر است
یک روز فخر بود به مندیل و طیلسان
امروز در نظافت و پاکی گوهر است
یک روز بود خوب و بد از اختر سپهر
امروز هرکه خوب نباشد بداختر است
یک روز ملک ایران بی‌زیب بود و فر
امروز ملک ایران با زیب و با فر است
یک روز بر قصور سلاطین نشست بوم
امروز جای بوم ز بیرون کشور است
یک روز بود لهجهٔ دربار، اجنبی
امروز قند پارسی آنجا مکرر است
یک روز بود عهد ضعیفی فسرده حال
امروز روزگار خدیوی مظفر است
صاحبقران شرق رضاشاه پهلوی
شاهنشهی که سایهٔ خلاق اکبر است
صافی شده است طبع بهار از مدیح شاه
آری صفای تیغ یمانی به جوهر است
در عهد دیگران همه اغراق بود، شعر
در عهد شه زبان حقیقت سخنور است
بنگر بدین قصیده که در بیت‌های او
پا تا به سر حقیقت و انصاف مضمر است
گر صد کتاب ساخته آید به مدح شاه
چون بنگرید گفته ز ناگفته کمتر است
این مدح را ز جنس دگر مدح‌ها مگیر
کاین را پدر عقیده و اخلاص مادر است
شعری کز اعتقاد شود گفته نز طمع
دامانش باز بسته به دامان محشر است

______________________-
چهار خطابه ملک الشعرا در ستایش رضا شاه 
شاه جهان‌، پهلوی نامدار
ای ز سلاطین کیان یادگار

خنجر بران تو روز هنر
هست کلید در فتح و ظفر

تیغ کجت چون زپی نظم خاست
هر کجیئی بود بدو گشت راست

توپ ‌تو بر خصم ‌ز دوزخ دریست
قبر برایش درک دیگری است

روی نکوی تو در جنت است
هرکه تو را دید ز غم راحت است

بخت تو باشد علم کاویان
ملک تو ماننده ملک کیان

چون پی آن بخت همایون شدی
کاوه بدی باز فریدون شدی

هیچ کس از بهر تو کاری نکرد
هیچ عددسنج‌، شماری نکرد

هرچه ‌شد از همت‌ و هوش ‌تو شد
تاکه جهان حلقه به کوش تو شد

هرکه برایت قدمی می‌نهاد
ازکف مشتت درمی می‌گشاد

کس به ‌تو خدمت ننموده بسی
منت بیجا مکش از هرکسی

نیز کسی با تو نکرده بدی
بد نسزد با فره ایزدی

تاج بنه‌، بخش سماوی‌ست این
شکر بکن‌، کار خداییست این

نسخهٔ این فال که در دست تست
درکف بسیارکسان بد نخست

هیچ کس‌ آن‌ نسخه‌ نیارست خواند
ور قدری خواند نیارست راند

تو همه را خواندی و پرداختی
کار به آیین خرد ساختی

همت تو پیشرو کار شد
بخت‌، مددکار و خدا یار شد

علم و عمل را بهم انداختی
ولوله در ملک جم انداختی

گردن دولت به کمند تو بود
این همه از بخت بلند تو بود

شاه شدی کسوت شاهی بپوش
چشم زتنکیل وتباهی بپوش

شاه ببخشد ز رعیت گناه
زان که شه از او بود و او ز شاه

دشمنی ‌شه به کسی درخور است
کش هوس پادشهی در سر است

هرکه ندارد هوسی این‌چنین
تابع شاه است به روی زمین

تابع شه هرچه بود پرگناه
هرچه بود مجرم و نامه‌سیاه

حالت فرزندی شه دارد او
سهل بود هرچه گنه دارد او

بهر سلاطین اروپا حقی است
زان‌حقشان‌منزلت و رونقی است

حق شهانست که گر مجرمی
مستحق عفو نماید همی

شاه به کشتن نگذارد ورا
وزکف دژخیم برآرد ورا

همچو حقی بهر شهان پربهاست
کاین پی محبوبیت پادشاست

پادشها! خلق به دام تواند
جمله ستایندهٔ نام تواند

درپی محبوبیت خویش بامن
شاه شدی حامی درویش باش

پادشهی هست در اول به‌زور
چون به کف آید ندهد زور نور

رافت‌وبخشایش‌واحسان‌خوشست
آنچه‌پسندهمه‌است‌آن‌خوشست

هرچه درتن ملک تباهی رود
برسرآن سکهٔ شاهی رود

چون به‌خدا دست برآردکسی
جز توبه مردم نشماردکسی

هرکه ببالد ز تو بالیده است
هرکه بنالد ز تو نالیده است

گرکه ببالیم ز اعمال تو
به که بنالیم ز عمال تو

قدرت صد لشکر شمشیرزن
کم بود از نالهٔ یک پیرزن

نالهٔ مظلوم صدای خداست
توپ‌شهان‌پیش خدا بی‌صداست

قدرت و جاه تو شها در زمن
کم نشود از من و صد همچو من

ور شود از خشم تو موری تباه
لکهٔ ظلمی است به دامان شاه

 خطابه دوم

پادشها قصهٔ پاکان شنو!
شمه‌ای از حال نیاکان شنو

جمله نیاکان تو ایرانی‌اند
جز پسر بهمن و دارا نیند

از عقب دولت سامانیان
آن شرف گوهر ساسانیان

سال هزار است کز ایران زمین
پادشهی برننشسته به زین

جز ملک زندکه خون کیان
بود به‌شریان و عروقش روان

پادشهان یکسره ترکان بدند
جمله شبان گله‌، گرگان بدند

هستی ما یکسره پامال شد
دستخوش رهزن و رمّال شد

اجنبیانی همه اهل چپو
فرقهٔ بردار و بدزد و بدو

تازی وترک و مغول و ترکمان
جمله بریدند از ایران امان

نای ببستند به مرغ سحر
بال شکستند ز طاوس نر

گشت گل تازهٔ این باغ و راغ
پی‌ سپر اشتر و اسب و الاغ

خامه ‌قلم گشت و دفاتر بسوخت
خشک‌ و ت روباطن‌ و ظاهر بسوخت

بعد عرب هم نشد این ملک شاد
رسته شد از چاله و در چه فتاد

شدعرب‌و،‌ترک‌به‌جایش نشست
مست بیامد، کت دیوانه‌بست

بست‌عرب‌دست‌عجم‌را به پشت
هرچه توانست از آن قوم کشت

پس مغول آمد کَتشان بسته دید
تیغ کشید و سر ایشان برید

اسلحه از فارس‌، عرب کرد دور
بعد مغول آمد و کشتش به زور

شد وطن کورس مالک‌ رقاب
پی‌سپر دودهٔ افراسیاب

ظلم مغول قابل گفتار نیست
شرح وی البته سزاوار نیست

بود مغول جانوری بی‌بدیل
پیش مغول بود عرب جبرئیل

باز عرب رحم و مواسات داشت
دوستی و مهر و مواخات داشت

گرچه عرب زد چو حرامی به ‌ما
داد یکی دین گرامی به ‌ما

گرچه ز جور جلفا سوختیم
ز آل علی معرفت آموختیم

الغرض ای شاه عجم‌، ملک جم
رفت وفنا گشت زبان عجم

نصف زبان را عرب از بین برد
نیم دگر لهجه به ترکان سپرد

هر که زبان داشت به مانند شمع
سوخت ‌تنش‌ زآتش‌ دل پیش جمع

زندی و سغدی همه بر باد رفت
پهلوی و آذری از یاد رفت‌

رفته بد از بین کلام دری
گر نگشودند در شاعری

پادشهانی به خراسان بدند
ک زگهر فَرّخ ساسان بدند

اهل سخن را، صله پرداختند
دفتر از اشعار دری ساختند

آنچه اثر مانده ازیشان به جا
شاهد صدقی است برین مدعا

از پس ایشان ملکان دگر
جایزه دادند به اهل هنر

ربع زبان ماند از آنان به جای
ورنه نماندی اثری زان بجای

یافت ز فردوسی شهنامه گوی
شاعری و شعر و زبان آبروی

شهرت آن پادشهان از زمین
رفت از این کار به چرخ برین

نام نکوشان به جهان دیر زیست
خوب‌تر از نام‌ نکو هیچ نیست

از پس آن‌، دوره به ترکان رسید
نوبت این گله به گرگان رسید

ترکی شد رسم به عهد تتر
عصر ملوک صفوی زان بتر

پهلوی اندر همدان و جبال
آذری اندر قطعات شمال

رفت درین دوره به کلی ز یاد
نصف زبان پاک ز کار اوفتاد

عصر پسین نیز سخن مرده بود
کِرم بلا بیخ ‌سخن خورده بود

شعر شده مایهٔ رزق کسان
مدح و هجا کاسبی مفلسان

بی‌خردانی ز حقایق به دور
پیکرشان از ادبیات عور

شعر تراشیده ز مدح و هجا
بی‌اثر و ناسره و نابجا

روح ادب خستهٔ اخلاقشان
دست سخن بسته شلتاقشان

من به سخن زمزمه برداشتم
پرده ز کار همه برداشتم

شعر دری گشت ز من نامجوی
یافت ز نو شاعر و شعر آبروی

نظم من آوازه به کشور فکند
نثر من آیین کهن برفکند

درس نوینی به وطن داده‌ام
درس نو این است که من داده‌ام

خطابهٔ سوم


به‌به از این عهد دل‌افروز نو
عصر نو و شاه نو و روز نو

پادشها! از پس ده قرن سال
قرن تو را داده شرف‌، ذوالجلال

تاج کیان تا به تو خسرو رسید
چهرهٔ این ملک چوگل بشکفید

از خود ایران ملکی تازه خاست
تازه گر از وی‌ شود ایران‌،‌ رواست

پادشها! مدح و ثنا می کنم
هرچه کنی بنده دعا می کنم

رشتهٔ فکرم به کف شه بود
شاه از افکار من آگه بود

گر چو نی‌ام شه بنوازد خوشست
زان که ‌چو نی ‌نغمهٔ ‌من ‌دلکش‌ است

ور دهدم تار صفت گوشمال
پاره شود رشته و آرد ملال

تا که چمن سبز شود در بهار
سرخ بود روی تو ای شهریار

از تو بسی خیر به ملت رسد
نعمت امنیت و صحت رسد

دولت نو داری و بخت جوان
داد و دهش کن چو انوشیروان

تختگه جم به تو فرخنده باد
دولت و اقبال تو پاینده باد

تا شود این ملک‌، همایون به ‌تو
نو شود آزادی و قانون به تو

عرصهٔ این ملک به قانون کنی
سرحد آن دجله و جیحون کنی

خاتمه بخشی بدِ ایام را
تازه کنی اول اسلام را

ملک خراسان زتو خُرّم شود
وسعت دیرینش مسلم شود

مملکت دلکش آذرگشسب
از توکند عزت دیرینه کسب

وصل شود در همه مازندران
شهر و ده و خانه‌، کران تاکران

شهر ستخر از تو به رونق شود
ساخته چون قصر خورنق شود

بند چو شاپور به کارون کشی
جسر چو محمود به‌ جیحون کشی

کُرد و بلوچ و عرب و ترکمان
گشته به ‌وصفت ‌همگی یک ‌زبان

نقشهٔ آثار تو والا شئون
نقش شود برکمر بیستون

زنده شود دین قویم نبی
ختم شود دورهٔ لامذهبی

فارسی از جهد تو احیا شود
وحدت ملی ز تو پیدا شود

کارکنان کشف معادن کنند
کوه کنان کوه ز جا برکنند

خاک وطن جمله زراعت شود
کار وطن جهد و قناعت شود

دشت دهد حاصل مرغوب خوب
کوه شود حامل‌ محصول چوب

باغ شود کوه ز محصول نغز
کوه شود باغ ز اشجار سبز

کشف شود در قطعات شمال
زر و مس و آهن و نفت و ذغال

کوه سکاوند به ما جان دهد
نوبت دیگر زر رویان‌ دهد

حاصل در حاصل‌، دشت و دره
دکان در دکان‌، کبک و بره

اهل وطن سرخوش و اعدا ذلیل
صادر ما وافر و وارد قلیل

در همه جا کارگران گرم کار
کارگران خرم و بیکاره خوار

یک ترن از شرق بیفتد به راه
وصل کند هند به بحر سیاه

یک ترن از غرب شود سوت‌زن
وصل کند دجله به رود تجن

و از در بوشهر قطاری دگر
وصل کند فارس به بحر خزر

قوت ما قوت رستم شود
هیئت ما هیئت آدم شود

راست نشینیم و بپوییم راست
راست نیوشیم و بگوییم راست

دفع اجانب را، جدّی شویم
لازم اگر شد، متعدی شویم

قصد تعدی و تجاوز به خصم
شرط بود گاه تبارز به خصم

حس تجاوز چو نمایان شود
فعل دفاع وطن آسان شود

تازه شود عهد خوش باستان
نوبت پاکان رسد و راستان

نو شود اعیاد و رسوم کهن
خلق به هر جشن کنند انجمن

تازه شود جشن خوش مهرگان
آن که شد از غفلت ترک از میان

آتش جشن سده روشن شود
شهر ز بهمنجنه گلشن شود

روز چو با ماه برابر شدی
بودی جشنی و مکرر شدی

این همه اعیاد از ایران گریخت
بس که‌وطن‌ سینه‌ زد و اشک ریخت

پادشها! عیش وطن عیش تست
بهر وطن‌عیش‌وخوشی کن درست

گوی که اعیاد کهن نو کنند
یاد ز عهد جم و خسرو کنند

خطابهٔ چهارم

پهلویا! یاد ز میراث کن
مدرسهٔ پهلوی احداث کن
پهلوی آموخته اهل فرنگ
خوانده خط‌ پهلوی از نقش سنگ
سغدی و میخی و اوستا همه
کرده ز بر مردم دانا همه
لیک در ایران کسی آگاه نی
جانب خواندن همه را راه نی
هست امیدم که شه پهلوی
زنده کند عهد شه غزنوی
با علما مهر و فتوت کند
با ادبا لطف و مروت کند
خاصه به این بنده که ایرانیم
هم به سخن عنصری ثانی‌ام
خدمت ‌من ‌مخفی و پوشیده ‌نیست
لیک ‌ز خود وصف‌،‌ پسندیده‌ نیست‌
سال شد از بیست فزون تا که من
گشته‌ام آوارهٔ حب‌الوطن
نه ز پی مطعم و مشرب شدم
نه ز پی ثروت و منصب شدم
عشق من این بود که در ملک جم
نابغه‌ای قد بنماید علم
نابغه‌ای صالح و ایران‌پرست
رشتهٔ افکار بگیرد به‌دست
تکیه به ملت کند از راستی
دور نماید کجی وکاستی
پست کند هوچی و بیکاره را
شاد کند ملت بیچاره را
آنچه سزا دید به حال همه
اجرا فرماید بی‌واهمه
تهمت و دشنام و دروغ وگزاف
غیبت و تکفیر و خطا و خلاف
دزدی و قلاشی و تن‌پروری
پشت‌هم‌اندازی و هوچی کری
محو شود جمله در ایام او
فخر نماید وطن از نام او
دورهٔ او عصر فضیلت شود
دورهٔ آسایش ملت شود
خوارکند مفسد و جاسوس را
تازه کند کشورکاوس را
متحد الشکل بود لشکرش
تاکه شود امن و امان کشورش
شاهد عرضم بود ای شهریار
دورهٔ پر شعشعهٔ نوبهار
دیده‌ام از پیش‌، من امروز را
داده‌ام این مژدهٔ فیروز را
لیک دریغا که به درگاه تو
جمع نگشتند از اشباه تو
تو چو یکی شیر برون آمدی
با یک شمشیر برون آمدی
برق فروزندهٔ شمشیر تو
بود نگهدار دل شیر تو
یک‌تنه از بیشه چمیدی برون
بود خدا و خردت رهنمون
جانورانی به هوای شکار
ربزه‌خور صیدگه شهریار
چون اسد پرده‌، گرسنه شکم
لخت به مانندهٔ شیر علم
نام تو را ورد زبان ساختند
پنجه به هرگوشه درانداختند
بنده و چون بنده کسان دگر
هریکی آزرده ز یک جانور
از دل و جان جمله هواخواه تو
دور فتادیم ز دردگاه تو
کار درین مرحله مشکل شود
هرکه ز دیده رود از دل رود
هرچه قلم خلق به دفتر زدند
تهمت آن بر سر احقر زدند
لاجرم از عذر زدم فال خود
عفو تو را جستم و اقبال خود
بنده خطایی ننمودم‌، وگر
کرده‌ام ای شاه‌، ز من درگذر
تا به من زار شدی سرگران
شد کلهم دستخوش دیگران
چوب ز بازوی فلک می‌خورم
از سگ و از گربه کتک می‌خورم
تاجرک چشم‌چپ ورشکست
رفت‌و به‌ترشیز به‌جایم نشست
فاطمی آن دکتر علم حقوق
آن به‌عدالت زده در شهر بوق
کرد مرا در سر عدلیه خوار
سخت برآورد ز جانم دمار
ساخت برایم ز مروت کلاه
طرفه کلاهی که ندیده است شاه
ننگ عمامه ز سرم کرد دور
هشت کله را به سرمن به زور
زیرکله ماند سر و زنش من
گشت نهان راه پس و پیش من
گرگذرد چند صباحی دگر
شه نکند یاد من خون‌جگر
کار به اشخاص دگر می‌رسد
نوبت الواط گذر می‌رسد
جانب این بنده نمایند روی
نعش کش وگورکن و مرده‌شوی
شاه پشیمان شود آنگه که پیر
مرده وزو مانده سه طفل صغیر
بو که شهم لطف فراوان کند
آنچه بود لایق شاهان کند
آنچه شهان با ادبا می کنند
با شعرا و خطبا می کنند
تا من و ملت به دعای تو شاه
دست برآریم به سوی اله
دم بکش و خاتمه بخش ای بهار
بر سخنان دری آبدار
راستی از هرچه بود بهتر است
راستی از خصلت پیغمبر است
راست زی و راست رو و راستگوی
راست شو و هرچه دلت خواست گوی

۱ نظر:

مسعودعالمزاده پاريس گفت...

۶ امرداد ۲۵۸۱ شاهنشاهی ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۲ مسعود عالمزاده پاريس

تونس تونست، ایران نتونست !

درود بر تونس،

دیروز رسما اعلام شد که رفراندوم برای تغییر قانون اساسی تونس با بالای ۹۴% تصویب شد. در قانون اساسی نوین تونس هیچگونه اشاره ای به هیچ مذهبی نشده و از امروز جمهوری تونس لاییک است. افتخار بر جامعه مدنی تونس که پیشتاز کشورهای (با سنت) اسلامی است.
من به این رشک می برم. باشد که ما نیز کشور بعدی باشیم و این چرک مسموم را از بدن پاک ایران بزداییم تا بتدریج در چند نسل جامعه ای کم و بیش سالم داشته باشیم. تا این نکبت از نسلی به نسل دیگر منتقل نشود.

اگرچه رضا شاه کبیردست آخوند را کوتاه کرد و این انگلها را موقتا از دست درازی به جامعه دور داشت اما اینکار فردی بود وبه قانون و بویژه قانون اساسی تسری پیدا نکرد. آتاتورک اینکار را به قوانین کشوری و قانون اساسی گره زد. شوربختانه پس از رضاشاه دوباره آخوندها دم درآوردند. درود بر رضاشاه برای آنچه کرد.

...اگرچه تا اینجا ایران نتونست، اما ایران نیز خواهد تونس.