مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ بهمن ۲۱, یکشنبه

در ستایش پستانهای تو اسماعیل وفا یغمائی
در ستایش پستانهای تو
اسماعیل وفا یغمائی
از مجموعه غزلهای بی تاریخ
___________
من به اعجاز باور ندارم
نه وحی و نه فرود فرشتگان
و نه فراز آمدن ناجی جهان در چاه نهان

من اما به اعجاز باور دارم عشق من
به اعجاز لبان تو
با عطر آتش
به اعجاز چشمان تو
با هزاران شب سپری شده در سیاهی آن
به اعجاز سحرگاهی که در عریانی پوست روشنت
طلوع میکند
به اعجاز پستانهای تو
بر آمده ازژرفای نهان آتش آغازین جهان
بر آمده از راز
دو سیب دودناک
با دو حبّه انگور سرخ بر آن
ودر هر یک میکده هائی مجنون
که تنها بوسه ها ساغرند

*** 
از پس سالها و سالها و سالها
از پس سده ها و سده ها و سده ها
از پس هزاره ها و هزاره ها
هنوز از پستانهای شعله ورتو دود برمیخیزد
ونشان انگشتان انکه آنرا ورز داد و برآورد
بر آن باقیست
می بوسمشان و جهان را تقدیس میکنم
و میسرایمشان تا عشق را تفسیر کنم
مرا به رسولان غارنشین نیازی نیست
با مکاتیب پر هولشان
و خدایشان
که صدای کروچیدن دندانهایش
جهانی را به وحشت افکنده است
مرا به تو نیازست و خدای تو
به پستانهای دودناک تو
و خدائی که این دو راورزداد بر آورد
و صدای قناری
و رویش خاموش علفها
را در نیمه شب بیشه زار.


***
مرا به جاودانگی نیاز نیست
شاکرم و سپاسگزار عشق من
شاکرم که جهان مرا در این بی پایان برآورد
شاکرم که معاصر تو بودم
شاکرم که شکوه پستانهای ترا دیدم
شاکرم که زیبائی ترا
و شعور ادراک زیبائی ترا یافتم
شاکرم که هم را یافتیم و بوسیدیم
و بدرود گفتیم و نهان شدیم
در کیهان بی پایان
بدرود عشق من.....

نهم فوریه 2019

هیچ نظری موجود نیست: