دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

آفتاب خواهد شد

آفتاب خواهد شد

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۸ مرداد ۶, یکشنبه

نعلیات اسماعیل وفا یغمائی1
نعلی است که شیخ آفرین میزندش
صد بوسه به روی آهنین میزندش
آنگاه نه بر پای خران، بل سر ما
بانام خدا و خلق و دین میزندش
2
نعلی است که نعلبند اسلام عزیز
آماده نمود خوشگل و خوب و تمیز
آنگاه به فرق مومن و مومنه زد

ازقرن نخست تا کنون چابک و تیز
3
نعلی است نه بر پا! که به سرهاست عیان
رخشنده چو تاج شهریاران جهان
هر کس به جهان شاد به چیزی باشد
ما نیز زنعل کله هامان شادان
4
نعلی است که بر کله ی ما کوفته اند
زین نعل شعور ما همه روفته اند
با سر همه در طریق جهلیم روان
ما را این است، آنچه آموخته اند
5
نعلی است که گر به سر نبود ای دل من
در جهل نبود خانه و منزل من
گر نعل به پای من بدی نی سر من
بی شک شده بود حل همه مشکل من
6
گوئیم که ما! فخر جهانیم همه
برجسته ترین نقش زمانیم همه
در آینه بنگریم خود رایکدم
دانیم که از نعل سرانیم همه
7
ای دوست بهشت اگر حقیقت، نه مجاز
بی شک که پس از طی چنین راه دراز
چون ما همگی نعل به سرها داریم
اصطبل بهشت میدهدمان آواز 

هیچ نظری موجود نیست: