دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

آفتاب خواهد شد

آفتاب خواهد شد

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۸ مرداد ۱۰, پنجشنبه

نقش کین و کین خواهی در فرهنگ و سیاست ایران.ایمان سلیمانی،وفا یغمایی، مانی و محمود میرزایی

۳ نظر:

ناشناس گفت...

سالها زندگی درخارج و دوربودن از وطن به بسیاری از روشنفکران اموخته که بصورت مسالمت امیز میتوانید رژیم را تغییر دهید ! حتی برخی درتوهم انتخابات ازاد طی الاارض میکنند!
در خاورمیانه و درزیر چکمه حاکمیت توتالیتاریزم دینی یا باید بوسیله تظاهرات تهاجمی بساط حاکمان را بهم ریخت ویا باید به سمت خط و مشی چریکی رفت چون حاکمان زبون ادمیزاد حالیشون نمیشود و بنام خدا و پیغمبر بسادگی مردم را کتک میزنند و میکشند و ۴۰ سال است که چنین میکنند ... اینها جز با تیپا و بصورت قهرامیز گورشان را گم نخواهندکرد .
اپوزوسیونهای مدعی هم درخارجه یا مانند مجاهدین سرخور را گرم شعارهای توخالی کرده و کاسه گدایی بالایی هارا بدست گرفته و از پرواز تاریخ ساز فیلم میسازندو به خورد پامنبری های بیچاره میدهند ویا بعصی ملنند سکولاردموکراتها و نیاکی ها درحال انتشار ترهات عجیب و عریب برای رژیم عمرمیخرند .
اینجوری نمیشه و ۲۰۰ سال دیگر همین اش است و همین کاسه .
ما به جنبشی مانند ۸۸ نیازداریم اما اینبار با تجربه قبلی بطوریکه فرصت علط کردن به حاکمان را ندهیم و بساطشان را جمع کنیم حتی به قیمت تلفات سنگین .
راه دیگری وجودندارد .
خاکزاد

ناشناس گفت...

کینه خیلی هم خوبه چون با همین نیروی کینه میتوان کلیت رژیم ظلم و کشتارو غارت را ازریشه سوزاند و ما به لحاظ تاریخی به این کینه نیازداریم . با امروز اروپا مسایل را مقایسه نکنید انها از ارتجاع عبورکرده اند اما ما هنوز عبورنکرده ایم . اسلام و اخوند با زبان خوش نخواهندرفت انان باید قهرامیز و با سلاح کینه ملت ستمدیده و غارت شده و داغدارایران با پس گردنی و تیپا و مجازات برای همیشه از تاریخ ایران وجودنحس خودشون و اسلامشونو ببرند.
تا این کثافتها هستند ازادی و عدالت نخواهد امد .
خاکزاد

ناشناس گفت...

ادم اگر کینه دروجودش نباشه که بخاری ازش بلند نمیشه منتهی باید از کینه درمسیر درست استفاده کرد ونه درمسیر ناحق . مثلا قطعا قاتلان دهها هزارانسانی که در طول این ۴۰ سال توسط مراجع تقلید و ادمهایشان به قتل رسیدند و سرکوب شدند نه باید فراموش کرد ونه باید بخشید بلکه دقیقا باید محاکمه بشوند وبه مجازات برسند . انهایی که میگویند باید بخشید چرت و پرت میگویند و نفسشون ازجای گرم درمیاد .
خاکزاد